ΤΑΞΙΜΕΤΡΟ F3 PLUS-F

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ταξίμετρο – ΑΔΗΜΕ  Digitax

 F3 Plus- F ενσωματωμένο

με εκτυπωτή