ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΑΞΙ ΑΔΗΜΕ

Μεταβιβάσεις Ταμειακών Μηχανών Ταξί ΑΔΗΜΕ 

Αναλαμβάνουμε την μεταβίβαση του ταξί στην ΑΔΗΜΕ ταμειακή μηχανή σε νέο ιδιοκτήτη ή σε νέο εκμεταλλευτή με μισθωτήριο συμβόλαιο ( Ιδιωτικό συμφωνητικό  μίσθωσης).

Ο ιδιοκτήτης αφού φτιάξει το μισθωτήριο, το πρωτοκολλεί στην ΔΟΥ και  μετά μαζί με το μισθωτήριο, θεωρημένο και την ταμειακή μηχανή ΑΔΗΜΕ μπορεί να έρθει στο κατάστημα μας για την μεταβίβαση.  Επίσης θα πρέπει να έχει μαζί του το βιβλίο συντήρησης  και επισκευής του φορολογικού μηχανισμού ΑΔΗΜΕ του ιδιοκτήτη .Άρθρα

Νέα έγκριση ταξιμέτρου F1 Plus S
Νέα έγκριση ταξιμέτρου F1 Plus S ΔΠΠ 1258/2017 σε συνδυασμό με το υποσύστημα DIGITAX PRINTER 15 GA 580 ( ισχύει μεχρι 22/02/2027 ).
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 581/2010
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 581/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τις μέγιστες περιόδους τηλεφόρτωσης των σχετικών δεδομένων από μονάδα επί οχήματος και από κάρτα οδηγού.
Διοικητικές κυρώσεις για τις παραβάσεις του Κανονισμού 3821/85 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 561/2006
Διοικητικές κυρώσεις για τις παραβάσεις του Κανονισμού 3821/85 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από τους οδηγούς και τις μεταφορικές επιχειρήσεις