ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΑΞΙ ΑΔΗΜΕ

Μεταβιβάσεις Ταμειακών Μηχανών Ταξί ΑΔΗΜΕ 

Αναλαμβάνουμε την μεταβίβαση του ταξί στην ΑΔΗΜΕ ταμειακή μηχανή σε νέο ιδιοκτήτη ή σε νέο εκμεταλλευτή με μισθωτήριο συμβόλαιο ( Ιδιωτικό συμφωνητικό  μίσθωσης).

Ο ιδιοκτήτης αφού φτιάξει το μισθωτήριο, το πρωτοκολλεί στην ΔΟΥ και  μετά μαζί με το μισθωτήριο, θεωρημένο και την ταμειακή μηχανή ΑΔΗΜΕ μπορεί να έρθει στο κατάστημα μας για την μεταβίβαση.  Επίσης θα πρέπει να έχει μαζί του το βιβλίο συντήρησης  και επισκευής του φορολογικού μηχανισμού ΑΔΗΜΕ του ιδιοκτήτη .Άρθρα

Νέα έγκριση ταξιμέτρου M1 STD
Νέα έγκριση ταξιμέτρου M1 STD Αρ. Εγκρ. Υπ. Αναπ. 96132/14-9-18 σε συνδυασμό με το υποσύστημα Digitax Printer five  15 GH 602 ( ισχύει μεχρι 30/07/2023 ).
Νέα έγκριση ταξιμέτρου F1 Plus S
Νέα έγκριση ταξιμέτρου F1 Plus S ΔΠΠ 1258/2017 σε συνδυασμό με το υποσύστημα DIGITAX PRINTER 15 GA 580 ( ισχύει μεχρι 22/02/2027 ).
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όπου αναλύονται οι κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις των κοινωνικών κανόνων στον τοµέα των οδικών µεταφορών
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όπου αναλύονται οι κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις των κοινωνικών κανόνων στον τοµέα των οδικών µεταφορών, όπως αυτές προβλέπονται στη νοµοθεσία των κρατών µελών.