ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ TEKMHPIΩΣHΣ ΤΑΞΙΜΕΤΡΩΝ digitax F1 ΤΞΝ M1 ΤΞΝ F3 Plus-F ΤΞΖ

Ταξίμετρο F3 Plus-F (ΤΞΖ)

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ TEKMHPIΩΣHΣ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ F3 Plus-F

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ TEKMHPIΩΣHΣ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ

  1)  EΘNIKH EΓKPlΣH ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ F3 Plus-F

  2) 1. TEXNIKO ΣXEΔIO, OΠOY OPIZONTAI TA ΣΗMEIA ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ KAI MID ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ F3 Plus - F 

 και η Δήλωση Συμμόρφωσης CE (EC Declaration of Conformity).

  το έγγραφο αυτό βρίσκεται σε κάθε συσκευασία ταξιμέτρου και πρέπει να τοποθετηθεί στον τεχνικό φάκελο τεκμηρίωσης . 

  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

  3) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  Η  ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ. 

 4) EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ F3 Plus - F  ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ . 

 5) ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΛΗΛΛΟΤΗΤΑΣ TOY Φ.H.M FPlus -F

 6) BEBAIΩΣH ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ TOΠΟΘΕΤΗΣΗΣ / EΠΙΣΚΕΥΗΣ TAΞIMETPOY.

 Η Υπεύθυνη δήλωση που την δίνει  το εξουσιοδοτημένο συνεργείο ταξιμέτρων .

 7) BIBΛIO ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  KAI ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ TOY TAΞIMETPOY. 


Ταξίμετρο F1 Plus(ΤΞΝ)

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ TEKMHPIΩΣHΣ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ F1 Plus 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ TEKMHPIΩΣHΣ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ

  1)EΘNIKH EΓKPlΣH  ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ   F1 Plus

  2) 1. TEXNIKO ΣXEΔIO, OΠOY OPIZONTAI TA ΣΗMEIA ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ KAI MID ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ F1 

 και η Δήλωση Συμμόρφωσης CE (EC Declaration of Conformity).

  το έγγραφο αυτό βρίσκεται σε κάθε συσκευασία ταξιμέτρου και πρέπει να τοποθετηθεί στον τεχνικό φάκελο τεκμηρίωσης . 

  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

  3) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  Η  ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ. 

 4) EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ F1 ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ 

 5) ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΛΗΛΛΟΤΗΤΑΣ TOY Φ.H.M sik-fisk Plus   

 6) BEBAIΩΣH ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ TOΠΟΘΕΤΗΣΗΣ / EΠΙΣΚΕΥΗΣ TAΞIMETPOY.

 Η Υπεύθυνη δήλωση που την δίνει  το εξουσιοδοτημένο συνεργείο ταξιμέτρων .

 7) BIBΛIO ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  KAI ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ TOY TAΞIMETPOY. 


Ταξίμετρο M1 (ΤΞΝ)

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ TEKMHPIΩΣHΣ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ M1

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ TEKMHPIΩΣHΣ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ

  1) EΘNIKH EΓKPlΣH  ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ  M1

  2) 1. TEXNIKO ΣXEΔIO, OΠOY OPIZONTAI TA ΣΗMEIA ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ KAI MID ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ M1 

 και η Δήλωση Συμμόρφωσης CE (EC Declaration of Conformity).

  το έγγραφο αυτό βρίσκεται σε κάθε συσκευασία ταξιμέτρου και πρέπει να τοποθετηθεί στον τεχνικό φάκελο τεκμηρίωσης . 

  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

  3) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  Η  ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ. 

 4) EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ M1 ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ . 

 5) ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΛΗΛΛΟΤΗΤΑΣ TOY Φ.H.M sik-fisk Plus

 6) BEBAIΩΣH ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ TOΠΟΘΕΤΗΣΗΣ / EΠΙΣΚΕΥΗΣ TAΞIMETPOY.

 Η Υπεύθυνη δήλωση που την δίνει  το εξουσιοδοτημένο συνεργείο ταξιμέτρων .

 7) BIBΛIO ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  KAI ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ TOY TAΞIMETPOY.


Άρθρα

Νέα έγκριση ταξιμέτρου M1 STD
Νέα έγκριση ταξιμέτρου M1 STD Αρ. Εγκρ. Υπ. Αναπ. 96132/14-9-18 σε συνδυασμό με το υποσύστημα Digitax Printer five  15 GH 602 ( ισχύει μεχρι 30/07/2023 ).
Νέα έγκριση ταξιμέτρου F1 Plus S
Νέα έγκριση ταξιμέτρου F1 Plus S ΔΠΠ 1258/2017 σε συνδυασμό με το υποσύστημα DIGITAX PRINTER 15 GA 580 ( ισχύει μεχρι 22/02/2027 ).
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όπου αναλύονται οι κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις των κοινωνικών κανόνων στον τοµέα των οδικών µεταφορών
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όπου αναλύονται οι κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις των κοινωνικών κανόνων στον τοµέα των οδικών µεταφορών, όπως αυτές προβλέπονται στη νοµοθεσία των κρατών µελών.