ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ


Βαθμονόμηση

Η βαθμονόμηση είναι υποχρεωτική

Η βαθμονόμηση ενός φορτηγού ή λεωφορείου είναι η ρύθμιση - εισαγωγή παραμέτρων για την σωστή λειτουργία του ταχογράφου  στο συγκεκριμένο όχημα και έχει διάρκεια περίπου  20 λεπτά.
Μετά το τέλος της βαθμονόμησης εκδίδεται ηλεκτρονικά από τον υπολογιστή το αυτοκόλλητο βαθμονόμησης και το πιστοποιητικό .

Το πιστοποιητικό έχει ισχύ 2 χρόνια και επαναλαμβάνεται 2 χρόνια μετά την ημερομηνία βαθμονόμησης. Ονομάζεται περιοδικός έλεγχος.


Για τους Ταχογράφους Siemens VDO  1381 είναι απαραίτητη η αλλαγή μπαταρίας σε περίπτωση που δεν αλλαχτεί κάθε δυο χρόνια η εσωτερική μπαταρία του ψηφιακού ταχογράφου

''ο  τ α χ ο γ ρ ά φ ο ς     κ α τ α σ τ ρ  έ φ ε τ α ι.''


Άρθρα

Νέα έγκριση ταξιμέτρου F1 Plus S
Νέα έγκριση ταξιμέτρου F1 Plus S ΔΠΠ 1258/2017 σε συνδυασμό με το υποσύστημα DIGITAX PRINTER 15 GA 580 ( ισχύει μεχρι 22/02/2027 ).
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όπου αναλύονται οι κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις των κοινωνικών κανόνων στον τοµέα των οδικών µεταφορών
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όπου αναλύονται οι κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις των κοινωνικών κανόνων στον τοµέα των οδικών µεταφορών, όπως αυτές προβλέπονται στη νοµοθεσία των κρατών µελών.
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 581/2010
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 581/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τις μέγιστες περιόδους τηλεφόρτωσης των σχετικών δεδομένων από μονάδα επί οχήματος και από κάρτα οδηγού.