Άρθρα

Αίτηση για έκδοση κάρτας Ψηφιακού Ταχογράφου Επιχείρησης.

15/9/2011

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε Περισσότερα

Αίτηση για έκδοση κάρτας Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού.

15/9/2011

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΟΔΗΓΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ  ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΟΔΗΓΟΥ

Διαβάστε Περισσότερα


Άρθρα

Νέα έγκριση ταξιμέτρου F1 Plus S
Νέα έγκριση ταξιμέτρου F1 Plus S ΔΠΠ 1258/2017 σε συνδυασμό με το υποσύστημα DIGITAX PRINTER 15 GA 580 ( ισχύει μεχρι 22/02/2027 ).
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 581/2010
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 581/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τις μέγιστες περιόδους τηλεφόρτωσης των σχετικών δεδομένων από μονάδα επί οχήματος και από κάρτα οδηγού.
Διοικητικές κυρώσεις για τις παραβάσεις του Κανονισμού 3821/85 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 561/2006
Διοικητικές κυρώσεις για τις παραβάσεις του Κανονισμού 3821/85 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από τους οδηγούς και τις μεταφορικές επιχειρήσεις