ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ

Οι εταιρία μας υποστηρίζει την αναβάθμιση λογισμικού Ψηφιακών Ταχογράφων:

Οι ψηφιακοί ταχογράφοι ανάλογα με την έκδοση του λογισμικού τους μπορούν να αναβαθμιστούν ώστε να έχουν την δυνατότητα της αυτόματης προσαρμογής τους στη θέση ανάπαυσης κατά το κλείσιμο ή το άνοιγμα του διακόπτη του οχήματος. Με αυτή την λειτουργία οι ώρες εργασίας υπολογίζονται ως (ξεκούραση) κατά την στάση του οχήματος.


Άρθρα

Νέα έγκριση ταξιμέτρου F1 Plus S
Νέα έγκριση ταξιμέτρου F1 Plus S ΔΠΠ 1258/2017 σε συνδυασμό με το υποσύστημα DIGITAX PRINTER 15 GA 580 ( ισχύει μεχρι 22/02/2027 ).
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όπου αναλύονται οι κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις των κοινωνικών κανόνων στον τοµέα των οδικών µεταφορών
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όπου αναλύονται οι κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις των κοινωνικών κανόνων στον τοµέα των οδικών µεταφορών, όπως αυτές προβλέπονται στη νοµοθεσία των κρατών µελών.
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 581/2010
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 581/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τις μέγιστες περιόδους τηλεφόρτωσης των σχετικών δεδομένων από μονάδα επί οχήματος και από κάρτα οδηγού.